Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

23/3/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  "Το όραμα του Νέου Σχολείου αφορά όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες μαθητών"
Το Νέο Σχολείο ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής και τα νέα φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία. Αναγνωρίζει και αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες στη διαδικασία της μάθησης που οφείλονται σε αίτια κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά, όπως και γλωσσικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών διαφορών.
Εφαρμόζει όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά τη δημοκρατική αρχή της ισότητας ευκαιριών για όλους, δηλαδή δεν αποποιείται την ευθύνη για την ανισότητα στα αποτελέσματα. Άρα εντάσσει όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις διαφορές κάθε είδους, χωρίς να περιθωριοποιεί κανένα άτομο και αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιτυχή τους εκπαίδευση και την ένταξή τους στην κοινωνία ως ισότιμων πολιτών.
Σε αυτή τη βάση, το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», δρομολογεί την εκπαιδευτική υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων με τρία ειδικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ):
1. Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη
2. Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών
3. Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.
Κοινός παρονομαστής των τριών προγραμμάτων είναι η δημοκρατική αρχή ότι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Κοινός στόχος τους είναι ο σεβασμός στις διαφορετικές ταυτότητες (θρησκείας, κουλτούρας και μητρικής γλώσσας) με παράλληλη την εξίσωση των ευκαιριών, ώστε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά να αποκτήσουν μέσα από το σχολείο τις ικανότητες για σπουδές, κοινωνική άνοδο και οικονομική προκοπή.
Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με τίτλο "Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη"
Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με τίτλο "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών"
Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με τίτλο "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά"

Δεν υπάρχουν σχόλια: